[metaslider id=26]

Aquesta web està destinada a fomentar la col·laboració entre tots els amants de la geografia de manera dinàmica i interactiva, tenint com a objectiu principal aprofundir en el coneixement geogràfic. Tothom hi podran participar explicant les seves experiencas i podrà també proposar activitats que la Junta de Govern estudiarà i si s’escau, les programarà

ARXIUS